מדיניות פרטיות

 

חברת פטיט טכנולוגיות בע"מ (להלן: "החברה"), המנהלת והמפעילה את אתר www.pet-it.co.il (להלן: "האתר"), מחויבת לפעול בהתאם להוראות הדין ובאופן סביר ומקובל למען שמירה והגנה על פרטיותם של משתמשי האתר (להלן: "המשתמשים").


במסמך זה, מפורטת מדיניות הגנת הפרטיות של החברה, המסדירה את אופן האיסוף, השמירה והשימוש על ידה, במידע אודות המשתמשים הנצבר ברשותה, וכן את האפשרויות העומדות בפני המשתמשים להגן על פרטיותם.

 

מדיניות פרטיות זו חלה על המשתמש באתר ו/או הנרשם לשירותים המוצעים באתר באמצעות ו/או דרך אתר אינטרנט אחר, בין אם אותו אתר אינטרנט אחר קשור לחברה ובין אם לאו.

 

השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש אותם ניתן למצוא בכתובת https://pet-it.co.il/user/settings/about/privacy_policy/.

 

כללי

 

1.      כתנאי בסיס לשימוש בחלק משירותי האתר (לרבות זימון/הזמנת תורים), יידרש המשתמש להעביר לחברה פרטים אישיים. בנוסף יתכן ובמהלך השימוש באתר ו/או בשירותים המוצעים בהם ימסור המשתמש לחברה ו/או החברה תאסוף פרטים נוספים הנוגעים למשתמש (כל הפרטים שימסור המשתמש לחברה בקשר עם האתר ו/או השירותים המסופקים באמצעות האתר יקראו להלן: "הפרטים האישיים"). חלק מן הפרטים האישיים הינם אופציונאליים לחלוטין (דהיינו, השירות אשר יסופק למשתמש לא יגרע אם לא ימסור אותם); חלקם אופציונאליים אך אי מסירתם עלולה לשבש או להכביד על שירותים מסויימים; וחלקם חיוניים, ובלעדיהם לא ניתן יהיה לספק למשתמש את השירו.

הפרטים האישיים יכול שיכללו, בין היתר:

 

א.     פרטים חיוניים הנדרשים לשם הקמת החשבון והפעלתו:

1.      שם מלא.

2.      מספר טלפון.

3.      כתובת דואר אלקטרוני.

4.      תאריך לידה.

 

ב.      פרטים אופציונאליים אשר תכליתם לשפר את השירותים:

1.      פרטי בעל החיים (סוג, שם, גודל, גיל, בעיות רפואיות) נדרשים על מנת להתאים לבעל החיים את הטיפול הנכון ולהציג את המחיר המתאים.

2.      היסטוריית הטיפולים של בעל החיים. נדרש על מנת להתאים לבעל החיים את הטיפול הנכון ולהציע טיפולים מתאימים בעתיד.

3.      פרטי פרופיל המשתמש בגוגל או ברשת חברתית. נדרש על מנת לאפשר ליצור זימון לתור באופן אוטומטי ביומן גוגל של המשתמש.

4.      מיקום הלקוח – נדרש על מנת להציע למשתמש נותני שירותים באיזור הגיאוגרפי בו הוא נמצא.

5.      התקשורת בין המשתמש לבית העסק – נדרשת על מנת לשפר את השירות למשתמש.

 

ג.      פרטים אופציונאליים אשר אי מסירתם לא תגרע מן השירות

1.      תמונה של המשתמש.

2.      מובהר בזאת למשתמש כי לא חלה עליו חובה חוקית כלשהי למסור את הפרטים האישיים, ומסירת הפרטים האישיים תלויה ברצונו ובהסכמתו החופשית של המשתמש. עם זאת, ידוע למשתמש כי מסירת פרטים אישיים מסוימים הינה תנאי לרישום לאתר ו/או לעשיית שימוש בשירותים הכלולים באתר, וללא מסירתם לא יוכל המשתמש לעשות שימוש באתר.

 

2.      כמו כן, במהלך השימוש באתר יצטברו בידי החברה נתונים אודות אופן השימוש באתר ע"י המשתמש: שירותים בהם התעניין, בתי עסק בהם ביקר, סוג המכשיר בו עושה המשתמש שימוש, סוג הדפדפן וכיוצ"ב. נתונים אלו ישמשו בעיקר לניתוח סטטיסטי, ובאם יועברו לצד שלישי, לא יזהו את המשתמש באופן אישי.

 

 מסירת מידע לצדדים שלישיים

 

3.      פרטי המשתמשים ניתנים לצפיה רק על ידי העובדים המורשים של החברה, וזאת לשם מתן השירות ושיפורו.

 

4.      כחלק מן השירות שמספקת החברה ועל מנת לאפשר מתן אותם שירותים, החברה תשתף חלק מן המידע אשר נאסף על ידי המשתמש עם בית העסק בו יבקש המשתמש לקבוע תור (להלן: "בית העסק"). המידע אשר ישותף עם בית העסק מוגבל למידע הדרוש על מנת לאפשר לבית העסק לתת למשתמש את השירות הנכון והיעיל.

 

5.      מלבד לבית העסק, החברה מתחייבת שלא להעביר לצד ג', מידע שיש בו כדי לזהות את המשתמש באופן אישי, אלא באופן התואם את הוראות מדיניות פרטיות זו והוראות כל דין, וכן במקרים שלהלן:

·       במקרה שהמשתמש יאשר לחברה להעביר את פרטיו האישיים לצדדים שלישיים. 

·       במקרה והמשתמש יפר את תנאי השימוש באתר ו/או באיזה מהשירותים המוצעים בהם ו/או אם יבצע באמצעות האתר ו/או דרכם פעולות מנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה.

·       במקרה ויתקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש ו/או מידע אודותיו לצד שלישי.

·       במקרה ויתגלעו כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, בין המשתמש לבין החברה.

·       בכל מקרה בו החברה תסבור כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופו ו/או לרכושו של המשתמש, או לגופו ו/או לרכושו של צד שלישי.

שמירת המידע במאגר והשימוש בו

 

6.      פרטי המשתמש שצוינו לעיל (בין אם פרטים אישיים ובין אם נתונים שנאספו אודות אופן השימוש באתר), יישמרו במאגר מידע של החברה והחברה מתחייבת לעשות במידע זה שימוש אך ורק בכפוף לכל דין ולמטרות האתר כדלהלן:

·       לאפשר למשתמשים שימוש נוח ויעיל באתר.

·       לשפר, להעשיר ולשנות את שירותי האתר בהתאם לדרישת קהל המשתמשים.

·       להתאים לבעל החיים של המשתמש את הטיפול הנכון ולהציג למשתמש את המחיר הנכון.

·       להציע למשתמש את הטיפול המתאים בסביבה הפיזית בה מצוי המשתמש.

·       על מנת לנטר את הפעילות באתר במטרה למנוע הונאות, תרמיות וכו'.

·       להגן על כלל המשתמשים באתר מפני התנהגויות בלתי רצויות ו/או פוגעניות.

·       לנתח ולמסור מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים, מידע זה אם יועבר לצדדים שלישיים לא יזהה את המשתמש אישית.

·       מקסום חשיפת המשתמש לאפשרויות התורים הזמינות על ידי בתי העסק.

·       במידה והמשתמש יבחר אפשרות זו, יוצג חלק מן המידע האישי שלו גם בחוות דעת אשר יבחר להשאיר לבית העסק.

·       לכל מטרה אחרת המפורטת בתקנון האתר ו/או במדיניות זו.

7.      פרטי המשתמש לא יחשפו למשתמשים אחרים, אלא במקום בו יבחר המשתמש מרצונו לעשות כן.

 

8.      מובא בזאת לידיעת המשתמשים, כי בקשר למידע שימסרו ו/או אשר נאסף על ידם, עומדות להם הזכויות הבאות:

·       זכות הגישה למידע –הזכות לקבל גישה לנתונים האישיים של המשתמש עצמו;

·       הזכות לתקן – זכות המשתמש להשיג תיקון של נתונים אישיים בלתי מדויקים הנוגעים למשתמש, בתוך זמן סביר;

·       הזכות למחיקה - זכות המשתמש לדרוש מחיקה של הנתונים האישיים הנוגעים לו, בזמן סביר, ובכפוף להוראות כל דין;

·       הזכות להגבלת העיבוד - זכות להשיג הגבלה של עיבוד הנתונים האישיים שלו;

כל פניה בנושאים אלה יש להפנות ישירות לחברה, לכתובת הדואר האלקטרוני: support@pet-it.co.il.

יודגש כי תיקון, מחיקה או הגבלת עיבוד המידע עלולה לפגוע ביכולת החברה לתת למשתמש את השירותים באמצעות האתר.

 

9.      למרות שהחברה שואפת לענות על כל שאלה או חשש שעשויים להיות למשתמשים, אם אתה מאמין כי עיבוד הנתונים שלך מפר את חוק הגנת הפרטיות או אם דרישותיך להגנה על מידע הופרו בדרך אחרת, באפשרותך להתלונן לרשות המוסמכת לכך.

  

עוגיות

 

10.   עוגיה (cookie) היא מרכיב בתוכנת הדפדפן שלך. עוגיה היא קובץ טקסט קטן המאוחסן על גבי מכשיר המשתמש, למטרת תיעוד ושיפור חוויית הגלישה של המשתמש. אם הדפדפן של המשתמש מאפשר עוגיות, הדבר מאפשר לחברה לכתוב עוגיות אשר מאחסנות כמות קטנה של נתונים על גבי המכשיר של המשתמש.

 

כיצד החברה משתמשת בעוגיות?

 

שימוש בעוגיות הוא דבר נפוץ בהרבה אתרים מקצועיים. כשהמשתמש מבקר באתר, אם הדפדפן של המשתמש מאפשר קבלת עוגיות, החברה שולחת עוגיה על מנת שתהיה מאוחסנת על גבי המכשיר של המשתמש. באמצעות השימוש בעוגיות יכולה החברה לעקוב אחר מידע מסויים שאינו אישי ואינו ניתן לזיהוי בקשר להתנהלות המשתמש באתר. העוגיות עוזרות לחברה ללמוד אילו שירותים של האתר משמשים את המשתמש יותר ומה התוכן שבו המשתמש צופה באתר ו/או באפליקציה כשהוא גולש בהם. כשיבקר המשתמש באתר או באפליקציה שוב, העוגיות מאפשרות לנו להתאים את התכנים בהתאם להעדפותיו. החברה יכולה להשתמש בעוגיות בין היתר כדי: לבחון כמה פעמים ביקר המשתמש באתר; לאסוף מידע סטטיסטי מצטבר על השימוש באתר; לספק למשתמש תוכן מותאם אישית בהתבסס על תחומי העניין שלו והיסטוריית הגלישה שלו באתר.

 

במידה ואינך מעוניין לאפשר שימוש בעוגיות, הרי שתוכל למנוע שימוש כזה באמצעות שינוי הגדרות הדפדפן בו אתה עושה שימוש. עם זאת, אנא שים לב כי חלק מן העוגיות הינן חיוניות להתנהלותם התקינה של האתר, ואם לא תאפשר התקנת עוגיות, האתר עלולים לפעול על גבי מכשירך שלך באופן לא תקין או לא לפעול כלל.

 

אתרים אחרים

 

11.   יתכן והאתר יכילו קישורים לאתרים/בתי עסק אחרים. כאשר יקליק המשתמש על אחד מקישורים אלה יתחבר המשתמש לאתר חיצוני לאתר ולאפליקציה אשר עלול לאסוף מידע אודות המשתמש מרצונו או באמצעות עוגיות או טכנולוגיות אחרות. החברה אינה אחראית ואינה שולטת באתרים האחרים הללו או באיסוף המידע האישי שנעשה בהם, בשימוש בו או בגילויו. לפיכך, מומלץ למשתמש לבדוק את מדיניות הפרטיות באתרים אלה בכדי להבין כיצד הם אוספים מידע וכיצד משתמשים בו.

 

אבטחת מידע

 

12.   החברה מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

 

13.   החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף אשר ייגרם למשתמש במקרה של חשיפת המידע עקב חדירה בלתי מורשית של צדדים שלישיים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים שאינם בשליטתה של החברה.

 

14.   ייתכן שהאתר יתיר לחברות אחרות לפרסם את מוצריהן/שירותיהן באתר. מודעות אלה מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה עשויות להציב Cookies במחשבך. ה- Cookies מאפשרות להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות ב- Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות פרטיות זו. בכל מקרה, החברה אינה אחראית למדיניות הפרטיות של חברות אלה או לתוכן המופיע בפרסומות שלהן או באתרים או בתכנים אליהם הפרסומות מקשרות.

 

שינויים במדיניות הפרטיות

 

15.   מדיניות הפרטיות של האתר יכול ותשתנה מעת לעת. בכל מקרה בו תשתנה באופן מהותי מדיניות זו, שינוי הנוגע לאופן בו נעשה שימוש במידע ובפרטים שנמסרו על ידך, תיודע על כך על ידי הצבת הודעה מתאימה באתר או על ידי שליחת הודעת דואר אלקטרוני על כך. מדיניות הפרטיות העדכנית והתקפה תהא נגישה באתר ובאפליקציה תחת הקישור "מדיניות פרטיות" או שם דומה.

 

16.   על מדיניות זו יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. כל דבר ועניין הקשורים למדיניות זו יהיו נתונים לסמכותו הבלעדית של בית המשפט המוסמך בעיר תל-אביב-יפו.

 

 

מדיניות זו עודכנה לאחרונה בחודש ספטמבר 2019.

 

************************

feedback