PETIT בע"מ

הסכם תנאי שימוש לבית העסק

פלטפורמת חברת פטיט בע"מ (להלן: "החברה") הפועלת בכתובת: www.pet-it.co.il  (להלן: "האתר"), הינו פלטפורמה אינטרנטית לזימון תורים לשירותים שונים בבתי עסק המספקים שירותים הקשורים בבעלי חיים. החברה שומרת על זכותה לספק את שירות הזמנת התורים גם באמצעות יישומון (להלן: "האפליקציה"), ובמקרה כזה, תנאי שימוש אלה יחולו גם על שימוש באפליקציה.

תנאי שימוש אלה מהווים את ההסכם המחייב בינך, בית העסק, ובין החברה, בכל הקשור לשירותים שמספק האתר. במהלך הליך הרשמתך כבית עסק המשתתף באתר, הנך נדרש להסכים לתנאי שימוש אלה, ודין אישורך זה הינו כדין חתימה והסכמה על הסכם מחייב עם החברה. במידה ואינך הבעלים של בית עסק המספק שירותים הקשורים בבעלי חיים ו/או במקרה בו אינך מסכים עם תנאי כלשהו מתנאי שימוש אלה, הנך מתבקש שלא להרשם כבית עסק המשתתף באתר.

החברה תהיה רשאית לשנות תנאי השימוש אלה מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ובמקרה כזה, יחולו על ההתקשרות בינך ובין החברה תנאי השימוש המעודכנים, החל ממועד העדכון. ככל שלא תסכים עם שינוי כלשהו בתנאי שימוש אלה, תוכל להביא את ההתקשרות בינך ובין החברה לכדי סיום בהתאם להוראות תנאי שימוש אלה.

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם פונים לכל הקהלים והמגדרים.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר וידוע לבית העסק כי חלק מהשירותים של החברה עדיין בתהליך הקמה/בנייה וכי לבית העסק לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר לזמינות השירותים, טיב המידע או שלמותו.

 

1.      הגדרות

 

בתנאי שימוש אלה יהיו למונחים המפורטים להלן המשמעות הרשומה בצידם:

 

1.1.  "ההיתרים" - כל הרשיונות, ההיתרים, ההרשאות וההסכמות הדרושים מכל רשות ו/או צד שלישי כלשהו, לקיומו והפעלתו כדין של בית העסק (כהגדרתו להלן).

 

1.2.  "לקוח משוייך" - כל לקוח אשר יזמין באמצעות האתר ו/או האפליקציה תור לשירות כלשהו שמספק בית העסק.

 

1.3.  "משתמש" - כל צד שלישי אשר עושה שימוש באתר ו/או באפליקציה.

 

1.4. "תעריף מועדף" - תעריף שהוא נמוך מן או זה לתעריף הנמוך ביותר לשירות מסויים, המוצע על ידי בית העסק ללקוחות שאינם לקוחות משוייכים, בבית העסק עצמו, באתר בית העסק או בכל פלטפורמה אחרת בה מוצעים שירותי בית העסק ללקוחות פוטנציאליים.

1.5. "מחיר השירות הכולל" - המחיר הכולל שמציג בית עסק למשתמשים באתר או באפליקציה עבור שירות מסויים, לרבות מע"מ, וכל עמלה ו/או תשלום נוסף הקשורים באותו שירות.

 

1.6. "חוק הגנת הצרכן" - חוק הגנת הצרכן תשמ"א-1981

 

1.7. "המועד האחרון לביטול" - המועד האחרון בו זכאי משתמש לבטל את התור שקבע לפי חוק הגנת הצרכן והתקנות והצווים שמכוחו, ללא תשלום ו/או כנגד תשלום דמי ביטול בלבד.

 

2.      הצהרות בית העסק

 

2.1.  באישורך והסכמתך לתנאי שימוש אלה, הינך מצהיר, בין היתר, כדלקמן:

 

2.1.1.      הנך הבעלים של בית עסק או בתי העסק אשר, בין היתר, מספק/ים שירותים לבעלי חיים (להלן: "בית העסק").

 

2.1.2.      הנך מוסמך להתחייב בשם בית העסק ולחייב אותו בתנאי שימוש אלה.

 

2.1.3.      בית העסק הוקם ומתנהל כדין, וכי הנך מחזיק בכל ההיתרים.

 

2.1.4.      ידוע לך כי האתר הינו מיזם שיווקי בלבד. ההתקשרות לרכישת ואספקת השירותים הינה התקשרות ישירה בין הלקוח לבית העסק, והחברה אינה צד להתקשרות כזו. אתה משחרר בזאת את החברה מכל אחריות שהיא כלפי לקוחות ו/או צדדים שלישיים, ולמעט התחייבויותיה המפורשות של החברה כלפיך על פי תנאי שימוש אלה, אין ולא תהיה לחברה כל מחוייבות כלפיך מכח דין, נוהג או כל מקור אחר.

 

2.1.5.      ידוע לך כי החברה אינה מציגה מצג כלשהו והיא אינה מתחייבת כלפיך בהתחייבות כלשהי לפיה היא תעביר לך לקוחות ו/או הזמנות במספר מסויים או בכלל ו/או כי הרשמתך לאתר ו/או לאפליקציה יניבו לך לקוחות ו/או הזמנות במספר מסויים ו/או בכלל.

 

2.2.  בנוסף לאמור לעיל, הנך מצהיר בזאת כדלקמן:

 

2.2.1.   הנך בעל הידע, הניסיון, הכלים, כוח האדם וכל האמצעים הנדרשים לצורך עמידה בהתחייבויותיך כלפי לקוחות בית העסק.

 

2.2.2.   אין כלפיך כל מניעה חוקית, חוזית או אחרת המונעת ממך מלבצע את התחייבויותיך במלואן.

 

2.2.3.   לא תלוי כנגדך הליך פלילי ו/או מנהלי כלשהו הקשור בבית העסק, ואין לך הרשעה פלילית או מנהלית בעבירה הקשורה בבית העסק וניהולו ו/או בעבירות שיש בהן כדי להשליך על בית העסק ו/או על שמו הטוב של האתר כגון עבירות מרמה, גנבה, אלימות, שוחד, עבירות מין וכו'. אינך רשום ברשימה כלשהי של גורמים המעורבים בטרור ו/או במימון טרור ו/או ברשימה כלשהי של גורמים המעורבים בהלבנת הון.

 

2.2.4.   ידוע לך כי כל מידע אשר תמסור לחברה דרך האתר ו/או בכל דרך אחרת יוכל לשמש את החברה על מנת לשווק ולפרסם את בית העסק באתר ו/או באפליקציה. הנך מתחייב כי יש בידך ויהיו לך כל הזכויות ו/או ההרשאות לעשות שימוש בכל מידע כזה, לרבות צילומים, גרפיקה, שמות, טקסטים, סרטונים ותכנים, ואין בשימוש בהם כדי לפגוע בזכותו של צד שלישי כלשהו. כל הזכויות בתכנים כאמור ישארו שלך, ואתה נותן בזאת לחברה רשיון בלתי חוזר לעשות שימוש בתכנים כאמור לצורך שיווק ופרסום בית העסק באתר, ובכלל זה רשיון לשנות את התכנים ו/או לתרגם אותם (כולם או מקצתם). הזכויות בכל שינוי או תרגום כאמור שייכות לחברה, ולא תהיה רשאי לעשות בהם שימוש ללא הסכמת החברה מראש ובכתב.

 

3.      התחייבויות בית העסק

 

הנך מתחייב בזאת כי במשך כל תקופת ההסכם (כהגדרתה להלן):

 

3.1.  תפעל במיומנות, באחריות, בתום לב ובשיקול דעת בעת קבלת לקוח משוייך, במתן שירותים ללקוחות משוייכים וכן תעשה מאמצים מקובלים וסבירים לשם קידום ופרסום האתר בקרב לקוחותיך.

 

3.2.  לעובדיך ולספקי השירותים מטעמך יהיו הכישורים המקצועיים הידע וההכשרה הנדרשים לשם מתן השירותים ללקוחות.

 

3.3.  תקיים באופן מלא הוראות כל דין הרלוונטי כלפיך, כלפי בית העסק והשירותים שהוא מעניק, ובכלל זה תקיים בתוקף את כל ההיתרים. הנך מתחייב להודיע לחברה באופן מיידי בכל מקרה בו יפקע, מסיבה כלשהי, איזה מן ההיתרים ו/או יוודע לך כי אינך מקיים איזו מהוראות הדין הרלוונטיות.

 

3.4.  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ידוע לך כי יתכן ובמסגרת ביצוע ההתקשרות בינינו יועבר אליך מידע אשר חלות עליו הוראות חוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981 והתקנות והצווים מכוחו. הנך מתחייב לנהוג במידע זה בהתאם להוראות החוק, התקנות והצווים כאמור.

 

3.5.  משך כל תקופת ההסכם תקיים ביטוח אחריות צד שלישי ללקוחות ולרכושם, בהיקפים המקובלים, אך לא פחות מ-500,000 ₪ למקרה, כמו גם ביטוח אחריות מקצועית במקצועות בהם מקובל לקיים ביטוח כזה ובהיקף המקובל (להלן: "הביטוחים"). הנך מתחייב להודיע לחברה בכל מקרה בו יפקע איזה מן הביטוחים מכל סיבה שהיא.

 

3.6.  לעדכן באתר את פרטיך, את סוגי השירותים המוצעים על ידי בית העסק, מחירים, זמינות תורים וכל מידע רלוונטי אחר אודות בית העסק, וזאת מייד עם כל שינוי בנתונים אלה, ולא פחות מפעם בשבוע. עדכונים אלה יבוצעו על ידך, אלא אם הוסכם בינינו אחרת בכתב. החברה תבצע עדכונים אלה באתר ו/או באפליקציה, בתוך זמן סביר. בהרשמתך לאתר והשימוש בו אתה נותן לחברה הרשאה לפרסם את פרטיך, פרטי בית העסק ופרטי השירותים שאתה מציע באתר ו/או באפליקציה למשך כל תקופת ההסכם.

 

4.      איסור שידול ועקיפה

 

4.1.  הנך מתחייב שלא ליצור קשר עם לקוח משוייך באופן ישיר, למעט לשם מתן השירות אשר התור לו הוזמן באמצעות האתר ו/או האפליקציה.  בית העסק לא יקבל כל הזמנה לתור מלקוח משוייך שלא דרך האתר ו/או האפליקציה. מובהר כי האמור בסעיף זה לא יחול על לקוח משוייך אשר היה לקוח של בית העסק במהלך ששת החודשים אשר קדמו לפעם הראשונה בה הזמין תור באמצעות האפליקציה ו/או האתר.

 

4.2.  אתה או מי מטעמך לא תציעו או תשדלו  לקוח משוייך, במישרין ו/או בעקיפין, להזמין מבית העסק תור לשירותים של בית העסק שלא דרך האתר או האפליקציה.

 

4.3.  בכל מקרה לא יציע בית העסק ללקוח משוייך תעריף נמוך מן התעריף המועדף.

 

4.4.  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לא תבצע, בעצמך ו/או באמצעות מי מטעמך, במישרין ו/או בעקיפין, פעולות שיש בהן כדי לעקוף את האיסור על פי סעיף 5 זה, לרבות:

 

4.4.1.  לא תקבל לשירות לקוח משוייך אשר קבע תור באמצעות האפליקציה ו/או האתר וביטל אותו, אלא אם אותו לקוח קבע את התור החדש באמצעות האתר ו/או האפליקציה.

 

4.4.2.  לא תדווח על ביטול תור לקוח או אי התייצבות לקוח לתור בגין לקוח אשר התייצב לקבלת השירות במועד שנקבע לו או בסמוך לו.

 

4.4.3.  לא תסכים להשבת מקדמה ללקוח אשר התייצב לקבלת השירות במועד שנקבע לו או בסמוך לו.

 

 

5.      הזמנות

 

5.1.  משתמשים יוכלו להזמין, באמצעות האתר ו/או האפליקציה, תור לקבלת שירותים מבית העסק. האחריות לעדכון השירותים, התעריפים וזמינות התורים היא עליך בלבד.

 

5.2.  לאחר ביצוע הזמנה על ידי משתמש באתר יועבר אישור על ההזמנה לבית העסק (להלן: "אישור ההזמנה"). אישור ההזמנה יכלול את תאריך ושעת התור, סוג השירות, שם הלקוח המשוייך, הפרטים על בעל החיים שלו והודעת הערה לבחירתו של הלקוח המשוייך. החברה אינה אחראית לנכונות, תקינות או שלמות המידע שימסור הלקוח, ומידע זה יעבור כמו שהוא.

 

5.3.  ביצוע הזמנה באמצעות האתר מהווה הסכם ישיר בין הלקוח המשוייך לבית העסק, לפיו הלקוח המשוייך מזמין את השירות במועד שנקבע ובתנאים שנקבעו, ובית העסק מתחייב לספק לו את השירות במועד ובתנאים כאמור.

 

5.4.  עם ביצוע ההזמנה, תפיק החברה ללקוח המשוייך אמצעי זיהוי ייחודי לתור שהזמין.

 

5.5.  אתה מתחייב שלא לחייב את הלקוח המשוייך בחיובים כלשהם מעבר לאלה המופיעים במפורש באפליקציה ו/או באתר.

 

5.6.  מבלי לגרוע מן האמור לעיל בתנאי שימוש אלה, במידה ויתברר כי בית העסק גבה מן הלקוח במצטבר (לרבות המקדמה, כהגדרתה להלן) סכום העולה על התעריף המועדף יחוייב בית העסק להשיב את ההפרש ללקוח המשוייך, ישירות או באמצעות החברה, לפי בחירת החברה.

 

 

6.      תשלום

 

6.1.  קיימים שני מסלולי תשלום על השימוש באפליקציה והשירות. בית העסק יחליט על מסלול התשלום הנבחר שלו עם הירשמו לשירות. תיאום מסלול השירות בין בית העסק לחברה יבוצע בכתב.

 

6.2.  בית העסק יוכל לעבור מסלול תשלום בתיאום ישיר עם החברה. בקשתו של בית העסק למעבר מסלול תשלום לא תשפיע על צורת החיוב על החודש בו הוגשה הבקשה, אלא תיכנס לתוקף עם תחילת החודש הבא.

 

6.3.  מסלולי התשלום הינם:

 

6.3.1.     תשלום חודשי קבוע – לפני תחילת החודש, בית העסק בוחר בחבילת תורים בעלת היקף מוגדר. בסיום החודש החברה סוכמת את מספר התורים של בית העסק. במידה וכמות התורים שנקבעו והתקיימו בעזרת האתר בחודש המדובר עברת את גודל החבילה, בית העסק יחויב בתוספת תשלום על כל תור נוסף, זאת בהתאם לסכום הנקבע מראש בין בית העסק לחברה.

6.3.2.     תשלום לפי כמות השימוש – בסיום החודש החברה סוכמת את מספר התורים של בית העסק. לפי כמות התורים, בית העסק מחויב בעלות קבועה על כל תור. ככל שכמות התורים בסיום החודשה תהיה גדולה יותר, כך העלות על כל תור תהיה קטנה יותר, זאת בהתאם לסכומים וכמויות התורים שהוסכמו בין בית העסק והחברה מבעוד מועד.

 

6.4.  לאחר סיום כל חודש קלנדרי תשלח החברה לבית העסק פירוט בגין ההזמנות שבוצעו על ידי משתמשים באתר, פירוט ביטולים וחישוב העלות שעל בית העסק לשלם לחברה בגין החודש שהסתיים (להלן: "החשבון החודשי"). החשבון החודשי יישלח אליך לדואר האלקטרוני שמסרת בעת ההרשמה לאתר.

 

6.5.  אתה תשלם לחברה את העלות שתקבע בחשבון החודשי לא יאוחר מ-14 ימים ממועד הפקת החשבון החודשי. התשלום שלך לחברה יהיה בהוראת קבע לבנק אל החשבון שאת פרטיו תמסור לך החברה או בהעברה בנקאית, לפי בחירת החברה. עמלות וכל תשלום אחר בקשר עם הוראת הקבע ו/או העברה בנקאית כאמור, יחולו עליך ולא ינוכו מתוך העמלה המגיעה לחברה.

 

6.6.      אתה תהיה רשאי לנכות מתוך הסכומים המגיעים לחברה ממך כל סכום אשר אתה מחוייב בניכויו כמס במקור, ותעביר לחברה אישור בדבר ביצוע הניכוי במקור. מעבר לניכוי מס הכנסה במקור כאמור, הרי שכל תשלומי העמלה על פי הסכם זה הינם סכומי נטו אשר ישולמו לידי החברה, ללא כל ניכוי או קיזוז והם נקיים, חופשיים וללא ניכוי עבור או על חשבונם של מסים, היטלים, השלכות, חובות, חיובים, עמלות וניכויים מכל סוג כעת או בעתיד שהוטלו על ידי כל רשות שלטונית, תקציבית או אחרת.

 

6.7.      כל סכום אשר לא ישולם על ידך במועדו על פי תנאי שימוש אלה, ישא ריבית חודשית, מצטברת על בסיס יומי, בשיעור 1% לחודש. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, בכל מקרה בו לא תשלם איזה מהתשלומים החלים עליך על פי תנאי שימוש אלה במועד, החברה תהיה רשאית להפסיק ו/או להשעות את השירותים שהיא נותנת לך על פי תנאי שימוש אלה, ובין היתר, להוריד את פרטיך מן האתר ו/או מן האפליקציה. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מכל סעד ו/או תרופה העומדים לזכות החברה.

 

 

7.      ביטולים

 

7.1.      ידוע לך כי בהתאם לדין, משתמש רשאי לבטל את התור שהזמין עד למועד האחרון לביטול, וזאת ללא תשלום או בתשלום דמי ביטול (כהגדרתם בחוק) בלבד. משתמש אשר יבטל את  התור שקבע לפני המועד האחרון לביטול, יעשה זאת דרך האתר ו/או האפליקציה, ואנו נודיע לך על כך בכתב בסמוך למועד הביטול. היה והמשתמש בחר להודיע לך על הביטול, חובה עליך לבטל את התור באמצעות האתר ו/או האפליקציה לא יאוחר מ-24 שעות מן המועד בו הודיע לך המשתמש על הביטול. במידה ולא תעשה כן, נהיה רשאים לגבות ממך את העמלה בגין עסקה זו, גם אם בוטלה כדין על ידי המשתמש.

 

7.2.      ביטל משתמש את התור לפני המועד האחרון לביטול, הוא לא יחוייב בתשלום כלשהו על ידך ו/או על ידי החברה. למעט במקרה בו לא תדווח לנו במועד על ביטול כאמור לעיל, הרי שבמקרה כזה גם לא תחוייב בעמלה בגין אותו תור.

 

7.3.      היה ומשתמש ביטל את התור לאחר המועד האחרון לביטולים או לא התייצב לתור שנקבע לו, יחולו ההוראות הבאות:

 

7.3.1.       היה והמשתמש ביטל את התור, אנו נודיע לך על כך בכתב בסמוך למועד הביטול. היה והמשתמש בחר להודיע לך על הביטול, חובה עליך להודיע לנו על כך לא יאוחר מ-24 שעות מן המועד בו הודיע לך המשתמש על הביטול.

 

7.3.2.       היה והמשתמש לא התייצב לתור שנקבע, חובה עליך להודיע לנו על כך לא יאוחר מ-24 שעות מן המועד אשר נקבע לתחילת התור.

 

 

7.4.      מובהר בזאת כי החברה תהיה זכאית לעמלה בגין עסקה לאחר המועד האחרון לביטולים, אשר תחושב על בסיס מחיר השירות הכולל. ויתור על העמלה הינו לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, והיא אינה חייבת לעשות זאת.

 

7.5.      היה והמשתמש לא התייצב לתור שנקבע לו או ביטל את התור לאחר המועד האחרון לביטול, ואתה לא הודעת על כך במועד הקבוע בתנאי שימוש אלה, יחשב הדבר כעסקה שבוצעה והחברה תהיה זכאית בשל אותו תור לעמלה המחושבת מתוך מחיר השירות הכולל גם אם לא גבית תשלום כלשהו מן הלקוח.

 

7.6.      מובהר בזאת כי אתה לא תהיה רשאי לבטל תור אשר נקבע באמצעות האתר ו/או האפליקציה, אלא באישור כתוב של החברה. החברה לא תסרב לבטל תור אשר יש לבטלו מנסיבות שאינן תלויות בבית העסק.

 

 

 

8.      תקופה ההסכם וסיומו

 

8.1.      תקופת ההסכם תחל במועד בו תאשר החברה את הרשמתך לאתר ו/או לאפליקציה, והיא תימשך לתקופה בלתי קצובה, עד לסיומה בהתאם להוראות תנאי שימוש אלה.

 

8.2.      כל אחד מן הצדדים רשאי להביא את ההתקשרות לכדי סיום בהודעה בכתב לצד השני 14 ימים מראש.

 

8.3.      מבלי לגרוע מן האמור לעיל, כל אחד מן האירועים דלהלן יחשב להפרה יסודית של ההסכם בין הצדדים אשר יזכה את החברה בכל התרופות העומדות לזכותה עקב כך על פי חוק, לרבות הקפאה או השעיה של בית העסק מן האתר ו/או האפליקציה ו/או ביטול מיידי של ההתקשרות בין הצדדים ללא צורך בהודעה מוקדמת:

 

8.3.1.       לא תשלם איזה מן התשלומים החלים עליך על פי תנאי שימוש אלה במועד.

 

8.3.2.       הפרטים אודות בית העסק באתר ו/או באפליקציה אינם מעודכנים, לא מדוייקים או מטעים.

 

8.3.3.       לא תכבד הזמנות שבוצעו דרך האתר ו/או האפליקציה, בין ככלל ובין בדרך של דרישת תשלומים מעבר למחיר השירות הכולל כפי שהוא מוצג באתר ו/או באפליקציה.

 

8.3.4.       ביצעת גביית יתר מלקוח משוייך.

 

8.3.5.       התקבלה אצל החברה תלונה אחת או יותר מלקוחות משוייכים, אשר לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה מצדיקים את השעיית השירות או הפסקת ההתקשרות.

 

8.3.6.       נעשה על ידך שימוש לרעה בתהליך חוות דעת הלקוחות על ידי התנהגות שתוצאתה היא חוות דעת המופיעה באתר ו/או באפליקציה שאינה ביטוי כנה של התרשמות אמיתית מלקוח אמיתי בבית העסק.

 

8.3.7.       כל התנהגות בלתי הולמת, לא חוקית או לא מקצועית כלפי לקוחות.

 

8.3.8.       התעוררה, לפי שיקול דעת החברה, בעיית בטיחות, פגיעה בפרטיות או סכנה בריאותית ו/או תברואתית בקשר עם בית העסק ו/או מתקניו.

 

8.3.9.       קיים לחברה חשד כי אתה עושה, ביחד עם המשתמשים, יד אחת על מנת להפחית מהכנסות החברה.

 

8.3.10.    פקע איזה מן ההיתרים ו/או הביטוחים.

 

8.3.11.    הוגשה כנגדך בקשת פירוק ו/או כינוס נכסים, נכנסת להליך של פירוק, בין מרצון ו/או שלא מרצון ו/או כינוס נכסים, בין קבוע ובין זמני ו/או הוגשה בקשה להכריזך כפושט רגל או שהחלו נגדך הליכים לביצוע הסדר פשרה בינך לנושיך.

 

8.4.      במקרה שנמסרה הודעה למי מהצדדים על סיום ההסכם, מתחייב כל צד להסכם עד לתאריך סיום ההסכם, לספק את השירות ולבצע התחייבויותיו על פי הסכם זה ברמה מקצועית ומיומנת גבוהה וכן לשתף פעולה עם הצד השני ו/או עם מי מטעמו בהעברת השירותים לגורם אחר.

 

8.5.      הוראות סעיפים 1, 4, ו-912 עד 12 לתנאי שימוש אלה תמשכנה לחול גם לאחר סיום ההתקשרות.

 

9.     קניין רוחני

 

הנך מצהיר, מאשר ומתחייב בזה, כי החברה הינה ותהיה בעלת הזכות היחידה והבלעדית לעשות שימוש בכל זכויות הקניין הרוחני בקשר לאתר ולאפליקציה, אך מבלי למעט, שמות וסימני מסחר, כל המצאה, רעיון, תוצר, פטנט, שרטוט, תרשים, מסמך, תוכנית, לקוח ו/או כל זכות קניין רוחני אחרת, בין רשומה ובין אם לאו, לרבות כל דבר אחר שתפתח החברה במסגרת תקופת ההסכם (להלן: "הפיתוחים"), מכל מין או סוג ובכל תצורה או פורמט, ואתה מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך ובקשר עם הזכויות בפיתוחים.

 

10.  סודיות

 

10.1.   למטרת תנאי שימוש אלו המונח "מידע סודי" פירושו כל מידע הקשור לחברה ו/או לאתר ו/או לאפליקציה, לרבות ומבלי למעט, שמות לקוחות, מחירים, נתוני מכירות, שמות ספקים, מפרטי שירותים, שרטוטים טכניים, תהליכים, המצאות ברות רישום ושאינן ברות רישום, היקפי מכירות, עלויות, תחזיות פיננסיות, וכל מידע טכני, עסקי, פיננסי, שיווקי או אחר, בין אם סומן כסודי ובין אם לאו. מידע סודי אינו כולל מידע כאמור שהפך לנחלת הכלל שלא עקב הפרת התחייבות זו לסודיות.

 

10.2.   הנך מתחייב לשמור על המידע הסודי ולעשות בו שימוש רק במידה הדרושה לשם קיום התחייבויותיך על פי תנאי שימוש אלו, ובכלל האמור לא תגלה למאן דהוא כל מידע סודי הקשור בחברה. מובהר כי אתה אחראי לשמירת הסודיות גם על ידי עובדיך ו/או מי מטעמך.

 

10.3.   עם סיום ההתקשרות, או קודם לכן עם דרישת חברה, תפסיק כל שימוש בכל מידע סודי של החברה ותחזיר מיד לחברה כל מסמך המכיל מידע סודי שקיבלת וכן כל מסמך המכיל מידע סודי שנוצר במהלך תקופת ההתקשרות ותשמיד כל עותק שלו שבידיך.

 

10.4.   אתה מתחייב לנקוט בכל הצעדים והאמצעים הדרושים למניעת גילויו ו/או זליגתו של המידע הסודי בכל דרך שהיא, ובכלל זה, לשמור ולאחסן את המידע הסודי תוך שימוש באותם אמצעי שמירה ואחסון הנהוגים על ידך לשם שמירה של מידע סודי שלו עצמו, אך לא פחות מאשר אמצעי שמירה קפדניים.

 

11.   הגבלת אחריות

 

11.1.   החברה ו/או מי מטעמה ו/או עובדיה ו/או מנהליה ו/או שלוחיה ו/או כל הפועל עבורה ו/או מטעמה (להלן: "החברה והפועלים מטעמה") לא יהיו אחראים, לא במישרין ולא בעקיפין, לא בנזיקין לא בחוזים ולא בכל דרך אחרת, כלפיך ו/או כלפי בית העסק ו/או כל הפועל מטעמך ו/או עבורך ו/או כלפי צד שלישי כלשהו בנוגע לכל נזק שייגרם כתוצאה מהשימוש באתר ו/או באפליקציה ו/או כתוצאה מהסתמכות, בין במישרין ובין בעקיפין, על מידע המופק מהם, ולרבות אך מבלי לגרוע, אחריות לגבי התאמת האתר ו/או האפליקציה לתכלית מסוימת, דיוק או שלמות, רשלנות, מילוי חובת זהירות או ביצוע כהלכה; ובלבד שהנזק לא נגרם כתוצאה ממעשה זדון של החברה והפועלים מטעמה.

 

11.2.   אתה מצהיר כי אתה מכיר את האתר ו/או האפליקציה ואת מאפייניהם, אתה עושה בהם שימוש כפי שהם ("As-Is") ולא תהיה לא כל טענה בדבר אי התאמה של האתר ו/או האפליקציה לצרכיך.

 

11.3.   ידוע לך שלאור מורכבותם של האתר ו/או האפליקציה הרי שיתכן והם לעולם לא יהיו נטולי טעויות לחלוטין (Completely error-free). עוד ידוע לך כי מדובר במערכות המאוחסנות על רשת האינטרנט ולפיכך יתכן שהן לא תהיינה זמינות משך 100% מן הזמן, בין מחמת תקלות באתר ו/או באפליקציה עצמן ובין מחמת תקלות חומרה ו/או תוכנה ו/או תשתית אחרות.

 

11.4.   מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, בכל מקרה לא ישאו החברה והפועלים מטעמה באחריות לכל נזק מיוחד, מקרי, תוצאתי או עקיף כלשהו (כולל אך לא מוגבל לנזקים מסוג נזק גוף, אובדן רווחים, הפרעה לעסקים, אובדן מידע עסקי, אובדן פרטיות, אי יכולת למלא חובת תום לב או חובת זהירות, רשלנות וכל אובדן כספי או אחר כלשהו) הנובע מתוך ו/או הקשור בדרך כלשהי לשימוש או לאי היכולת להשתמש באתר ו/או באפליקציה.

 

11.5.   כמו כן, מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, בכל מקרה בו חרף האמור לעיל יקבע כי החברה ו/או מי מן הפועלים מטעמה אחראים כלפיך ו/או כלפי מי מטעמך בגין נזק ו/או הוצאה ו/או תשלום כלשהו בקשר עם האתר ו/או האפליקציה, הרי שבכל מקרה לא תעלה חבותם הכוללת של החברה והפועלים מטעמה, באופן מצטבר לכל המקרים, על סכום המהווה את הסכומים אשר שולמו כעמלה בהתאם לתנאי שימוש אלה על ידך במשך 6 החודשים שקדמו למקרה.

 

11.6.   האחריות המלאה כלפי הלקוח ו/או כל צד שלישי הקשור בשירותים שיספק בית העסק חלה עליך בלבד, ולחברה לא תהיה אחריות כלשהי כלפי הלקוח ו/או צד שלישי כאמור. אתה תפצה ו/או תשפה את החברה ואת הפועלים מטעמה בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד שייגרם להם כתוצאה מכל תביעה בגין מעשה או מחדל שבאחריותך כמפורט בהסכם זה ו/או על פי הדין, ובכל מקרה שהחברה תאלץ לשלם פיצויים או כל תשלום אחר כאמור, אתה מתחייב לשלם כל סכום כזה לחברה, מיד עם דרישתה הראשונה, לרבות כל ההוצאות שהחברה תעמוד בהן בקשר לכל תביעה כזו ובשל הצורך להתגונן מפני תביעה שכזאת.

 

11.7.   מוסכם כי צד לתנאי שימוש אלה לא יחשב כמי שהפר את תנאי השימוש אם לא יכול  היה לעמוד בחיובו על פי תנאי שימוש אלה בשל נסיבות שאינן בשליטתו הסבירה ואשר לא יכול היה לצפות אותם באופן סביר מראש, לרבות: שיטפון, רעידת אדמה, שריפה, וכן מצב מלחמה, אירועים בטחוניים משמעותיים ו/או פעולות איבה ו/או מצבי חירום כלל ארציים, ושביתות או השבתות כלליות (להלן: "כוח עליון"), ובלבד שאותו צד לא פעל מתוך זדון, פזיזות או רשלנות בכל דרגה שהיא. מובהר כי הצד הטוען לקיומו של כוח עליון, חייב להודיע לצד השני, בהקדם האפשרי לכשנוצרו נסיבות כוח עליון, על קיומן של נסיבות אלה, תוך פירוט אותן נסיבות, וכן יודיע על התקופה המוערכת בה יתקיימו אותן נסיבות.

 

 

12.   שונות

 

12.1.   על ההתקשרות בינינו יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. הסמכות לדון בכל סכסוך ו/או מחלוקת ו/או עניין הקשורים בהתקשרות בינינו תהיה מסורה לבתי הדין המוסמכים לכך במחוז מרכז בלבד.

 

12.2.   מובהר בזאת כי בין הצדדים ומי מטעמם, לא מתקיימים יחסי עובד-מעביד מכל סוג ומין שהוא, לרבות, יחסי שותפות, יחסי שליחות, יחסי סוכנות ו/או כל יחסים דומים אחרים.

 

12.3.   אינך רשאי להמחות ו/או להסב ו/או להעביר את התחייבויותיך ו/או זכויותיך על פי תנאי שימוש אלה, כולן או חלקן, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, ללא הסכמה בכתב ומראש של החברה.

 

12.4.   על אף האמור בכל דין, הלקוח אינו זכאי לקזז סכומים המגיעים לו מן החברה מכל סכום שהוא חייב בתשלומו לחברה.

 

12.5.   מובהר בזאת כי במידה ויהיה לחברה חשד סביר להניח כי עשית יד אחת עם משתמשים על מנת להפחית מהכנסות החברה (למשל – בדרך של ביטול תור וקביעותו ישירות מול המשתמש) הרי שמבלי לגרוע מכל סעד ו/או תרופה העומדים לרשות החברה, תהיה החברה זכאית לקבל ממך את מלוא העמלה המגיעה לה בגין כל העסקאות אשר בוטלו (בין לפני מועד התור ובין מחמת אי התייצבות) משך כל תקופת ההתקשרות, ואשר בגינן לא נגבתה ממך עמלה או נגבתה עמלה חלקית.

 

12.6.   כל שיהוי, ויתור, ארכה, איחור או הימנעות צד להתקשרות זו למימוש זכויותיו ו/או בדרישת קיום תנאי מתנאי הסכם זה ו/או הסכמתו לסטות מתנאי ההסכם ו/או לתת לצד השני דחייה כלשהי, לא יהוו תקדים, לא יחשבו לויתור או הסכמה לויתור על זכויותיו ואין להסיק מהן גזירה שווה למקרה אחר ו/או ויתור כלשהו על זכות.

 

12.7.   אם יקבע כי הוראה מהוראות תנאי שימוש אלה מחוסרת תוקף, בלתי חוקית או בלתי ניתנת לאכיפה, לא תשפיע קביעה זו על תוקפן, חוקיותן או אפשרות אכיפתן של יתר הוראותיו, ככל שאין בכך שינוי מהותי במהות הכללית של תנאי שימוש אלה.

 

 

 

* * *

עודכן לאחרונה בתאריך 10/11/2019

feedback